Direct naar hoofdinhoud

Beurzen Swart-Mettengang voor Nederlandse Theologiestudenten

Het Fonds op Naam “Fonds Swart-Mettengang” heeft als doel Nederlandse studenten theologie van protestantse huize te ondersteunen bij studieprojecten in landen waarmee vanuit Nederland relaties zijn of waren op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Dat kan zijn in de vorm van (1) Studiebeurzen, (2) BA/MA-studiereisbeurzen, (3) PhD-veld- of promotieonderzoek. 

Daarmee beantwoordt het fonds in de huidige tijd zoveel mogelijk aan de wensen van de erflaters Swart (1743) en Mettengang (1824).

Per jaar is een beperkt aantal van deze beurzen beschikbaar; niet elke aanvraag die aan de criteria voldoet kan automatisch gehonoreerd worden.

De algemene criteria waaraan alle drie soorten aanvragen moeten voldoen zijn:
De aanvrager:
– heeft de Nederlandse nationaliteit.
– is Protestants.
– studeert theologie/religiewetenschap aan een erkende Nederlandse Universiteit.
– studeert voor een Bachelor, Master of Promotie in de theologie/religiewetenschap.
– wil predikant zijn of worden in een van de protestantse kerken in Nederland dan wel theologie gaan of blijven doceren.

Voor de hieronder beschreven beurs-aanvragen gelden de volgende aanvullende specifieke criteria:

1. Studiebeurs (maximum € 2.500) kan verleend worden indien:
– de aanvrager niet of niet meer voor reguliere studiefinanciering voor een Bachelor of Masterstudie in aanmerking komt.
– er een sluitend financieringsplan ligt om de studie te kunnen afronden.
– er ondanks een maximale financiële eigen bijdrage een financieel tekort blijft.
– er bij de begeleidende professor of docent voldoende vertrouwen is in een gunstige afronding van de studie door de aanvrager.

2. BA/MA-studiereisbeurs (maximum € 500) kan worden verleend indien:
– met de reis studiepunten worden verdiend in het kader van de Bachelor- of Masterstudie of het onderzoek betreft voor een scriptie/thesis.
– de studiereis door de begeleidende hoogleraar of docent is goedgekeurd als passend binnen de gevolgde studie.
– het een studiereis naar het buitenland betreft.
– niet eerder een BA/MA-studiereisbeurs werd toegekend in het kader van dezelfde bachelor- of masterstudie

N.B.: de BA/MA-studiereisbeurs kan niet worden verstrekt als steun voor een semester studie in het buitenland in het kader van internationalisering van het hoger onderwijs.

3. PhD-veld- of promotieonderzoekbeurs (maximum € 2.500) kan worden verleend indien:
– het veldonderzoek plaatsvindt in het kader van een promotiestudie.
– het betreffende veldonderzoek relevant is voor het promotieonderzoek en als noodzakelijk wordt beoordeeld door de begeleidende hoogleraar.
– het veldonderzoek buiten Nederland (in ZWO-landen) plaatsvindt.
– niet eerder een PhD- veld- of promotieonderzoekbeurs werd toegekend in het kader van dezelfde promotiestudie.

Voldoet u aan de hierboven aangegeven algemene en specifieke criteria, dan kunt u per email een aanvraag indienen via beurzen@steun-zwo.nl

De aanvraag voor de respectievelijke beurzen dient te bestaan uit:

1. Studiebeurs
– een begeleidende brief waarin u de aanvraag beschrijft en toelicht dat u aan de algemene criteria voldoet en uw studieproject aan de specifieke criteria.
– een ingevuld cv-formulier (.docx bestand)
– een bewijs van inschrijving aan een erkende Nederlandse Universiteit voor een BA/MA/PhD studie in de theologie/religiewetenschap.
– een aanbeveling van een begeleidende hoogleraar/docent.
– een overzicht van de kosten van de studie tot aan de afronding en de wijze waarop u dit gaat financieren.

2. BA/MA-studiereisbeurs
– een begeleidende brief waarin u de aanvraag beschrijft en toelicht dat u aan de algemene criteria voldoet en uw studieproject aan de specifieke criteria.
– een ingevuld cv-formulier (.docx bestand)
– een bewijs van inschrijving aan een erkende Nederlandse Universiteit voor een BA/MA studie in de theologie/religiewetenschap.
– een verklaring van de begeleidende hoogleraar/docent dat de betreffende studiereis passend is binnen de gevolgde opleiding en studiepunten oplevert of noodzakelijk is voor het schrijven van een scriptie/thesis.
– een overzicht van de kosten van de studiereis en op welke wijze u deze kosten wilt dekken.

3. PhD-veld- of promotieonderzoekbeurs (maximum € 2.500)
– een begeleidende brief waarin u de aanvraag beschrijft en toelicht dat u aan de algemene criteria voldoet en uw studieproject aan de specifieke criteria.
– een ingevuld cv-formulier (.docx bestand)
– een bewijs van inschrijving aan een erkende Nederlandse Universiteit voor een PhD studie in de theologie/religiewetenschap
– een verklaring door de begeleidende hoogleraar dat het betreffende veld/promotieonderzoek passend is binnen het gevolgde promotiestudietraject
– een overzicht van de kosten van het promotieonderzoek en op welke wijze u deze kosten wilt dekken

De door u verstrekte gegevens worden door ons met de grootste vertrouwelijkheid en uitsluitend in het kader van de beoordeling van uw aanvraag behandeld, waarbij wij ons aan de AVG regels houden.